โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
แพทย์หญิงรุจรวี จันทร์คำอ้าย
ข้อมูลแพทย์
แพทย์หญิงรุจรวี จันทร์คำอ้าย
ภาษา : Thai, English
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
- วุฒิบัตรแสดงความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด Diploma of the Thai Board of Hematology
วุฒิการศึกษา
- สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
-

ความสนใจทางด้านคลินิก
- ความผิดปกติของเม็ดเลือดและมะเร็งเม็ดเลือดขาวและต่อมน้ำเหลือง
สมาชิก / กรรมการ
- สมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
- ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ผลงานวิจัย / สิ่งตีพิมพ์
- Comparative study on efficacy, safety and economic
- Evaluation between biological product and original
- filgrastim in multiple myeloma and lymphoma patient
- underwent autologous stem cell tronsplontation
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร 08.00 - 17.00 น.
พุธ 12.00 - 20.00 น.
พฤหัส 12.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 07.30 - 18.30 น.
เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
แผนก : แผนกอายุรกรรม นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ