โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
นายแพทย์รัฐพล ธรรมานุสาร
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์รัฐพล ธรรมานุสาร
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
อายุรศาสตร์ ทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อายุรแพทย์ทางเดินอาหาร โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร 8.00 - 17.00 น.
พุธ 8.00 - 17.00 น.
พฤหัส 8.00 - 17.00 น.
ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.
เสาร์ 8.00 - 17.00 น.
แผนก : ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ