โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
นายแพทย์สุรวีย์ นาวินปกาสิตย์
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์สุรวีย์ นาวินปกาสิตย์
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศนียบัตรสุขภาพทางโภชนาการ American Board Certified in National Wellness

ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
แพทย์ประจำศูนย์ความงาม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร 08.00-16.00น.
พุธ 08.00-16.00น.
พฤหัส 08.00 – 19.00 น.
ศุกร์ 08.00 – 19.00 น.
เสาร์ 08.00 – 16.00 น.
แผนก : ศูนย์ความงาม นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ