logo
นายแพทย์ดุษฎี วิชญชีวินทร์
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์ดุษฎี วิชญชีวินทร์
ภาษา : Thai, English
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
สาขา อายุรศาสตร์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาบัตร : แพทยศาสตร์บัณฑิต,มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2541
ปี2548 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
-

ความสนใจทางด้านคลินิก
-
สมาชิก / กรรมการ
-
ผลงานวิจัย / สิ่งตีพิมพ์
-
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร 08.00 - 20.00 น.
พุธ 08.00 - 20.00 น.
พฤหัส 07.30 - 17.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
แผนก : แผนกอายุรกรรม นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ