logo
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
Mr.Theo Nellis
ขอบคุณ...ทีมแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปดูแลรักษาจนหายเป็นปกติ
ธนากรณ์ ผสมทรัพย์
จีนชมเปาะน้ำใจคนไทยงามช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ผู้จัดการ Online | ภาคกลาง-ตะวันออก
ชื่นชมกับงานบริการของโรงพยาบาล
David C.Leiker
ขอบคุณทีมแพทย์ศูนย์หัวใจ มอบชีวิตใหม่ให้ผม
คุณยอด เจริญสันติสุข
ความประทับใจแรก กับการใช้บริการ
K.K
เจอคุณหมอในดวงใจ มะเร็งร้ายก็พ่ายแพ้
นางเจรียญ โชติขุนทด
รู้สึกประทับใจมากคะ ขอบคุณ ทต.พร้อมเทพ ตระกูลวงศ์งาม
Maturos Krenil
จดหมายชื่นชมแพทย์
ปิยนารถ พรเกษมสิริ
ชมเชยและขอขอบคุณ
นาวาอากาศเอก นรนิติ์ ผลกานนท์
ความประทับใจต่อ คุณหมอวันชัย แจ่มวุฒิปรีชา
คุณพชร วงศ์สำอาง
ความประทับใจในคุณหมอ
ญาณิชา ศรีสิริรุ่ง
ความประทับใจต่อศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก และคุณหมอ สุชาดา
คุณพชร วงศ์สำอาง
ความประทับใจของผู้ได้รับการปลูกรากฟันเทียม
Mr.Taiji Ninomiya
ความประทับใจในคุณหมอ และการบริการ
คุณสมคิด เพชรประเสริฐ
Impression doctor and staff
Mr.Dennis Erbacher
Impression doctor, nurse and staff.
Mr. MATTHEW PAUL POWER
ความประทับใจจากพนักงานที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี
คุณวันทนีย์ เอี่ยมศรี
ความประทับใจคุณหมอ และการบริการ
คุณอรพิมพ์ เอสกาย
สัมภาษณ์คุณชาญโชค วิจิตรภาพ
สัมภาษณ์คุณสมคิด เพ็ชรประเสริฐ
สัมภาษณ์คุณอเนก อัตตนาถ
สัมภาษณ์นายแพทย์ศุภชัย ศรีศิริรุ่ง
สัมภาษณ์ Mr.Dennis Erbacher
สัมภาษณ์ Mr.Taiji Ninomiya
สัมภาษณ์คุณเฉลียว แซ่ตัน
สัมภาษณ์คุณศศฤทัย แซ่เจียม
สัมภาษณ์คุณสงวน ศรีศิลป์
สัมภาษณ์ Mr.Aviphen Vasscy
สัมภาษณ์คุณมาลิณี โพธิ์เจริญ