โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive Plus : Male

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive Plus : Male รายการตรวจ 23 รายการ

สิ้นสุด 31/12/2024
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive Plus : Male 6,500

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง (Vital Sign)
 3. ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ (Chest X – ray)
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
 5. ตรวจคัดกรองภาวะหลอดเลือดตีบตัน/อุดตัน (Vascular Screening (ABI))
 6. ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
 7. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
 8. ตรวจเลือดที่ปนมาในอุจาระ (Stool Examination & Occult Blood)
 9. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)
 10. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 11. ตรวจไขมันคลอเรสเทอรอล (Cholesterol)
 12. ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
 13. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นสูง (HDL-C)
 14. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ (Direct LDL)
 15. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 16. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine GFR)
 17. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 18. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 19. ตรวจการทำงานของตับ (Alk. Phosphatase)
 20. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
 21. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
 22. ตรวจเอกซเรย์ฟัน (Dental and X-ray)
 23. ตรวจฟัน โดยทันตแพทย์ (Dentist)
 • รายงานผลตรวจสุขภาพ Physical Report
 • คูปองรับประทานอาหารเช้า Breakfast Coupon


ข้อมูลสุขภาพ

แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ