• หน้าแรก
  • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

1. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทโรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
2. รายงานประจำปี 2565 บริษัทโรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
3. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทโรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
4. รายงาน และงบการเงินรวม บริษัทโรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร