Twin Room

รายละเอียดค่าใช้จ่ายห้องพัก

 • ค่าห้อง
  1,000
 • ค่าบริการพยาบาล
  800
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
  600
 • ค่าอาหาร
  500
 • ราคารวม
  2,900

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • เตียงผู้ป่วย
 • ทีวี
 • ไมโครเวฟ
 • sofa สำหรับญาติ
 • ตู้เย็น
 • ตู้เซฟ
 • Wi-Fi
 • อุปกรณ์ ในห้องน้ำ

ห้องพักอื่นๆ